MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
MKA-03500B Nắp kính trên MKA-03500B Cái 125,794
MKA-03500B Khung nắp kính trên Cái 40,937
MKA-03500B Cánh quạt MKA-03500B Cái 91,883
MKA-03500C Cánh quạt MKA-03500C Cái 91,883
MKA-03500B/
MKA-03500C
Bơm nước MKA-03500C Cái 324,560
MKA-03500B Thùng carton MKA-03500B Cái 182,180
MKA-03500B/
MKA-03500C
Động cơ quạt MKA-03500B/
MKA-03500C
Cái 538,803
MKA-03500B Bảng mạch điều khiển MKA-03500B Cái 337,124
MKA-03500C Núm vặn tốc độ MKA-03500C Cái 30,210
MKA-03500C Công tắc tốc độ MKA-03500C Cái 30,210
MKA-03500B/
MKA-03500C
Tấm làm mát sau MKA-03500B/
MKA-03500C
Cái 126,494
MKA-03500B/
MKA-03500C
Tấm làm mát hông MKA-03500B/
MKA-03500C
Cái 89,177
MKA-03500B/
MKA-03500C
Lá đảo ngang MKA-035000B/
MKA-03500C
Cái 32,967
MKA-03500B/
MKA-03500C
Thanh giữ lá đảo ngang lớn MKA-035000B/MKA-03500C Cái 32,967
MKA-03500B/
MKA-03500C
Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ MKA-035000B/MKA-03500C Cái 32,967
MKA-03500B/
MKA-03500C
Lá đảo dọc MKA-035000B/
MKA-03500C
Cái 32,967
MKA-03500B/
MKA-03500C
Thanh giữ lá đảo dọc lớn MKA-035000B/MKA-03500C Cái 32,967
MKA-03500B/
MKA-03500C
Thanh giữ lá đảo dọc nhỏ MKA-035000B/MKA-03500C Cái 32,967
MKA-03500B/
MKA-03500C
Thanh truyền động MKA-03500B/MKA-03500C Cái 32,967
MKA-03500B/
MKA-03500C
Vỏ nhựa mặt trên MKA-035000B/
MKA-03500C
Cái 145,833
MKA-03500B/
MKA-03500C
Thùng carton MKA-035000B/
MKA-03500C
Cái 287,207
MKA-03500B/
MKA-03500C
Vỏ nhựa mặt trước MKA-035000B/
MKA-03500C
Cái 185,415
MKA-03500C Máng hứng nước (MKA-03500B, MKA-03500C) Cái 83,181
MKA-03500C Thùng nước (MKA-03500B, MKA-03500C) Cái 256,360
MKA-03500C Vỏ nhựa bên phải (MKA-03500B, MKA-03500C) Cái 80,301
zalo